Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
 
1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo IĮ PREMIERE juvelyrikos namai, juridinio asmens kodas 144896842, PVM mokėtojo kodas LT448968411, registracijos adresas Basanavičiaus g. 127, Šiauliai, 76129.

2. Premiere.lt – elektroninė parduotuvė, įsikūrusi adresu premiere.lt.

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi premiere.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

6. Premiere.lt paskyros – tai Premiere.lt paskyros Facebook, Instagram, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie premiere.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

7. Paslaugos – visos premiere.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant premiere.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis premiere.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų valdytojas – premiere.lt.

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis premiere.lt.

14. Administratorius – už premiere.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje premiere.lt taisyklės“.

17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
18. Premiere.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Premiere.lt siūlomomis Paslaugomis.

19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Premiere.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Premiere.lt Paskyroms.

20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

21. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Premiere.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Premiere.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Premiere.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

22. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Premiere.lt veiksmus prisiregistravęs prie Premiere.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

23. Asmenys, norintys registruotis Premiere.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
 
23.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

23.2. kreiptis į Premiere.lt elektroninio pašto adresu viktorija@premiere.lt dėl Paskyros panaikinimo.

24. Pateikti asmens kodą Premiere.lt iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai užsakant Premiere.lt prekes.
 
III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 
25. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Premiere.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Premiere.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Premiere.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Premiere.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 26 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Premiere.lt ir Paskyros lange „Mano paskyra“, skyriuje „Naujienų prenumerata“, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, bei paspausti nuorodą „Tęsti”. Jei Pirkėjas nesusikuria paskyros ir visais kitais atvejais, jis gali rašyti elektroninį laišką adresu viktorija@premiere.lt arba skambinti bendruoju Premiere.lt klientų konsultavimo telefonu +370 615 45919 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais.

27. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Premiere.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

28. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 
28.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

28.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

28.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 29.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Premiere.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

28.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

28.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

29. Pirkėjas turi šias teises:
 
29.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu viktorija@premiere.lt, telefonu +370 615 45919 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

29.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Premiere.lt;

29.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 27 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

30. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

31. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

32. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Premiere.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 38 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 38 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

33. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Premiere.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

34. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Premiere.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

35. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Premiere.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

36. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Premiere.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

37. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu viktorija@premiere.lt iš Privatumo politikos 26 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

38. Administruodamas Premiere.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
 
IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
 
39. Pirkėjas suteikia teisę Premiere.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Premiere.lt dokumentuose.

40. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Premiere.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Premiere.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

41. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Premiere.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Premiere.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Premiere.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Premiere.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

42. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Premiere.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Premiere.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Premiere.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Premiere.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Premiere.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

43. Jeigu Premiere.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

44. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Premiere.lt elektroninio pašto adresu viktorija@premiere.lt.
 
 
V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
 
45. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Premiere.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Premiere.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Premiere.lt lankomumo statistikos rinkimui. ] Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Premiere.lt funkcijos jam gali neveikti.

46. Premiere.lt naudojami šie Slapukai:
46.1. Informuojame, kad prisijungus prie Premiere.lt, siekiant efektyviau naudotis Premiere.lt, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:
   
Slapuko pavadinimas
 
Aprašymas
 
Sukūrimo momentas
 
Galiojimo laikas
 
Naudojami duomenys
 
_shopify_sa_t Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti konversijas. Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. 30 minučių. Unikalus identifikatorius.
_fbp Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse.
 
Įėjimo į puslapį metu.
 
3 mėnesiai.
 
Unikalus identifikatorius.
 
_ga
 
Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
 
Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. 2 metai.
 
Unikalus identifikatorius.
_gat_UA-*
 
Slapukas skirtas teikti techninę priežiūrą. Įėjimo į puslapį metu.
 
Sesijos laikotarpį.
 

 
_gid Slapukas skirtas saugoti ir skaičiuoti puslapių peržiūras. Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. 24 val.
 
Unikalus indentifikatorius.
_shopify_y Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse. Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. 1 metai.
_y Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse. Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. 1 metai. Unikalus indentifikatorius.
_s Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse. Sutikus su Marketingo slapukais. 1 metai. Unikalus indentifikatorius.
_landing_page Slapukas skirtas teikti techninę priežiūrą. Įėjimo į puslapį metu. 2 savaites. Unikalus indentifikatorius.
cookieconsent_preferences_disabled Slapukas skirtas slapukų konfiguracijai. Įėjimo į puslapį metu. Iki išėjimo iš puslapio. Unikalus indentifikatorius.
_shopify_s Slapukas skirtas išsaugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse. Sutikus su anoniminiais lankytojų statistikos slapukais. Sesijos laikotarpį.
_orig_referrer Slapukas skirtas teikti techninę priežiūrą. Įėjimo į puslapį metu. 2 savaites. Unikalus indentifikatorius.
_shopify_sa_p Slapukas skirtas teikti techninę priežiūrą. Įėjimo į puslapį metu. Sesijos laikotarpį.
localization Slapukas nustato kokią kalbą priskirti. Įėjimo į puslapį metu. Iki išėjimo iš puslapio. Unikalus indentifikatorius.
cookieconsent_status Slapukas skirtas išsaugoti slapukų sutikimo nuostatas. Sutikus su slapukų politika. Sesijos laikotarpį. Unikalus indentifikatorius.
secure_customer_sig Slapukas skirtas nustatyti saugiam vartotojui. Įėjimo į puslapį metu. Iki išėjimo iš puslapio. Unikalus indentifikatorius.

46.2. Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Premiere.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Likusi dalis Slapukų [ yra skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 18 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.
Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
 
 
×